งานทุนการศึกษาทั่วไป

ทุนการศึกษา

            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชทุนการศึกษา จะดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนที่ดี เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกนักศึกษา

            เนื่องจากทุนการศึกษาในลักษณะทุนอุดหนุนการศึกษามีหลายประเภท ได้แก่ทุนต่อเนื่องและทุนให้เปล่า เช่น ทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษพิการ ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิต เป็นต้น

            ซึ่งแต่ละทุนอาจมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแตกต่างกันไปตามเจตนารมณ์หรือข้อกำหนดของเจ้าของทุน แต่โดยทั่วไปจะมีหลักเกณฑ์พื้นฐาน เช่นมีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และครอบครัวมีฐานะยากจน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่าระดับ 2.00 (แตกต่างกันไปในแต่ละทุน) และเป็นผู้ที่มีความเสียสละต่อส่วนรวม ในการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้รับทุนการศึกษาจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการ เพื่อทำการสัมภาษณ์และพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศให้ทราบ

ขั้นตอนการสมัคร

            เมื่อกองพัฒนานักศึกษาได้ประกาศเรื่องทุนการศึกษา (ติดตามทางเว็บไซท์กองพัฒนานักศึกษา) ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

                1. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซท์กองพัฒนานักศึกษา

                2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ

                3. เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

                4. ติดตามผลการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซท์กองพัฒนานักศึกษา

                5. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่กองพัฒนานักศึกษากำหนด