งานหอพักนักศึกษา

           กลุ่มงานหอพักนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการด้านการจัดที่พักอาศัยให้มีความสะอาด สะดวกสบายและปลอดภัย จัดสิ่งอำนวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้จบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการคัดเลือกและจัดนักศึกษาเข้าพักในหอพัก  จัดทำทะเบียนห้องพัก ทะเบียนประวัติของนักศึกษาที่พักในหอพัก ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา  หอพักกรรมการหอพักนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษา ในด้านที่เกี่ยวข้อง จัดให้บริการกุญแจสำรอง บริการไปรษณียภัณฑ์ควบคุมดูแล  การตรวจเช็ควัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ใช้ประจำหอพัก  การจัดทำรายรับ - รายจ่าย   ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการทำความสะอาดหอพัก  การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณหอพัก  การจัดตกแต่งบอร์ดประชาสัมพันธ์