ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาชีววิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาชีววิทยา

วันที่: 17 กรกฏาคม 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาชีววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

นางสาววรรณ์วิลัย ชูจันทร์ และ นางสาววรรณา เจ๊ะสุ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรเป็นผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก”

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559

ณ สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

กรมประมง กรุงเทพมหานคร 

โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการเตรียมห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำสูตรอาหารสังเคราะห์สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ

เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อพรรณไม้น้ำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำกลุ่ม stem plant,

rosette plant และกลุ่มเฟิร์นน้ำการออกปลูกพรรณไม้น้ำในระบบไร้ดิน โรคและศัตรูพืชของ

พรรณไม้น้ำกฎระเบียบและขั้นตอนการส่งออกพรรณไม้น้ำ และธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1823