อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์

วันที่: 04 ธันวาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิการยน พ.ศ. 2558 หลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์(The Geometer Sketchpad & Microsoft Excel) ให้กับนักศึกษาช้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรเป็นวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

  

      

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1818