ข่าวภาพ/กิจกรรม
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมอาสาพัฒนาชุมชน
ข่าววันที่ : 12 เม.ย. 2559
โดย :
อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ข่าววันที่ : 12 เม.ย. 2559
โดย :
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการ GREEN SCHOOL
ข่าววันที่ : 11 เม.ย. 2559
โดย :
อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
ข่าววันที่ : 04 ธ.ค. 2558
โดย : คณะะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มแม่บ้านตำบลนาเรียงเยี่ยมชมการทำแป้งสาคู
ข่าววันที่ : 06 ก.ย. 2558
โดย : คณะะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข่าววันที่ : 06 ก.ย. 2558
โดย : คณะะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี
อบรมเชิงปฏิบัติการครูพยาบาลและครูสุขศึกษา
ข่าววันที่ : 06 ก.ย. 2558
โดย : คณะะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ข่าววันที่ : 29 ก.ค. 2558
โดย : คณะะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี
7-10 พ.ค. 58 เตรียมความพร้อมนักเรียนม.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ข่าววันที่ : 08 พ.ค. 2558
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนโยธินบำรุง
ข่าววันที่ : 20 มี.ค. 2558
โดย : คณะะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี
อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ข่าววันที่ : 26 ก.พ. 2558
โดย :
อบรมการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุด Test Kit
ข่าววันที่ : 25 ก.พ. 2558
โดย :
อบรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับโครงงานวิทยาศาสตร์
ข่าววันที่ : 19 ก.พ. 2558
โดย :
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การใช้อุปกรณ์ทางเคมี"
ข่าววันที่ : 19 ก.พ. 2558
โดย :
ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
ข่าววันที่ : 05 ก.พ. 2558
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการบริหารความเสี่ยง
ข่าววันที่ : 05 ก.พ. 2558
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL
ข่าววันที่ : 05 ก.พ. 2558
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29-30 พ.ย. 57 อบรม PBL สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
ข่าววันที่ : 16 ก.พ. 2558
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานระหว่าง
ข่าววันที่ : 27 พ.ย. 2557
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษา
ข่าววันที่ : 05 ก.พ. 2558
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[1] 2