เตรียมพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เตรียมพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

วันที่ 29 เมษายน –  2 พฤษภาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลักษณะของกิจกรรม : ฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวนผู้เข้าร่วม : 120 คน
ผลการประเมิน   : อยู่ระหว่างดำเนินการ
ภาพกิจกรรม