วันกิจกรรม ส.ป.น. โรงเรียนสตรีปากพนัง โรงเรียนสตรีปากพนัง

วันกิจกรรม ส.ป.น. โรงเรียนสตรีปากพนัง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง

ลักษณะของกิจกรรม : บริการวิชาการ     แนะแนวอาชีพ และแนะแนวการศึกษาต่อ
จำนวนผู้เข้าร่วม     : 91 คน
ผลการประเมิน       : 4.65
ภาพกิจกรรม