ศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
ศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

วันที่ 11 มกราคม 2557 ณ สำนักงานเทศบาลโพธิ์เสด็จ 

ลักษณะของกิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
จำนวนผู้เข้าร่วม   : 83 คน
ผลการประเมิน      : 4.22
ภาพกิจกรรม