โครงการฝึกประสบการณ์งานวิจัย โรงเรียนปากพนัง

โครงการฝึกประสบการณ์งานวิจัย โรงเรียนปากพนัง

วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลักษณะของกิจกรรม : ฝึกทักษะการวิจัยกับนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จนมีประสบการณ์ที่จะทำโครงงานวิจัย มีความรู้ และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
จำนวนผู้เข้าร่วม   : ครู 20 คน , นักเรียน 24 คน
ผลการประเมิน     : 4.58
ภาพกิจกรรม

     

รูปภาพพิ่มเติม