โครงสร้างการบริหาร

 

 

ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธุ์

คณบดี

 ดร.มนิต  พลหลา

รองคณบดี

 

อ.จุรีภรณ์ นวนมุสิก

รองคณบดี

 

 ผศ.ดร.อุทัย คูหาพงศ์

รองคณบดี

 

 นางจีราภรณ์ สังข์ผุด

 หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์