เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ นโยบาย

เอกลักษณ์

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น “คณะคุณภาพ” คือ

             1. ทีมบริหารคุณภาพ คือทำงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ผ่านการประเมินการบริหารจัดการระดับดีมาก

             2. บัณฑิตคุณภาพคือบัณฑิตร้อยละ 85 มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในมคอ.2 และ/หรือ มคอ. 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์

             3. บุคลากรสายวิชาการคุณภาพคือมีคุณสมบัติตามที่ สกอ.และมหาวิทยาลัยกำหนด

             4. บุคลากรสายสนับสนุนคุณภาพคือมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ TOR ที่กำหนด

             5. อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการคุณภาพคือเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา

             6. พันธกิจคุณภาพ คือ คณะบริหารจัดการให้ทุกพันธกิจผ่านการประเมินจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและสมศ.ระดับดีมาก

             7. การพัฒนาท้องถิ่นคุณภาพ คือ คณะมีการนำพันธกิจทุกด้านประสานการทำงานกับท้องถิ่นแบบบูรณาการศาสตร์ บูรณาการพันธกิจ

             8. คณะคุณภาพคือมี ข้อ 1-7 และสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


อัตลักษณ์

             บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมีอัตลักษณ์ดังนี้   “คิดเป็น  ทำเป็น   แก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาตนและท้องถิ่น”


นโยบาย

      1. มุ่งปฏิรูปกระบวนผลิตบัณฑิตให้จบแล้วมีงานทำทันทีตรงตามศาตร์แห่งตน

      2. มุ่งประกันคุณภาพบัณฑิตรายบุคคลจนเป็นผู้นำในภูมิภาค

      3. มุ่งพัฒนาคุณธรรม คุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ตรงตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิตที่สุด

      4. มุ่งพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนให้มีคุณสมบัติ มีความพร้อมในการเป็นผู้สอน นักวิจัย นักบริการงานวิชาการหรือผู้ให้บริการที่ดีที่สุด เป็นผู้สร้างชื่อเสียงในด้านดีแก่องค์กรคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นผู้นำในภูมิภาค

      5. มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งปัญญา เสริมสร้างสุขภาพ และร่วมพัฒนาประชาคมอาเซียน