ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก

ปรัชญา

      นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี


วิสัยทัศน์

      ผลิตบัณฑิต นักคิด นักปฏิบัติ นักสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาตนและท้องถิ่น


พันธกิจ

      

        1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่ามาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต พร้อมสำหรับการแข่งขัน และประเมินคุณวุฒิ คุณธรรม คุณลักษณะตามที่กำหนด

        2. จัดโครงการประเมินคุณวุฒิ คุณธรรม คุณลักษณะตามที่กำหนดจากกระบวนการสอบประมวลความรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่กำหนดแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3

        3. ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งด้านสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง ให้เพียงพอ เหมาะสมกับสถานภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม เพียงพอ สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรและนักศึกษา อย่างเพียงพอ ทั่วถึง ยุติธรรม

        4. สร้างระบบกลไกการทำงาน แบบ PDCA มีการจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม ครบถ้วน เช่น โครงการการบริหารจัดการความเสี่ยง โอกาส โครงการการจัดการความรู้ โครงการการตรวจสอบภายในการบริหารจัดการงบประมาณ โครงการการติดตามการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าคุ้มทุน ประเมินพัฒนาศักยภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรให้สามารถปฏิบัติครบถ้วนทุกพันธกิจในการผลิตบัณฑิตตามที่กำหนดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

        5. ส่งเสริม พัฒนาการสร้างเครือข่ายและการจัดกิจกรรมร่วม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามพันธกิจระดับคณะและหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

        6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการให้มีขีดความสามารถและสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งตน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการพันธกิจ และบูรณาการศาสตร์อย่างแท้จริง มีคุณลักษณะ คุณธรรมที่เหมาะสมต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการสร้างผลงงานวิชาการ ผลงงานวิจัย และการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา

        7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีขีดความสามารถและสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งตน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการพันธกิจ และบูรณาการศาสตร์อย่างแท้จริง มีคุณลักษณะ คุณธรรมที่เหมาะสมต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ

        8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจมีคุณสมบัติในการเป็นผู้บริการที่ดี มีอัธยาศัยดี วาจาดี กริยามารยาทดี รู้จักเคารพในสถานภาพของบุคคล เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทุจริต ไม่สร้างความแตกแยกหรือทำลายองค์กร สามารถทำงานเป็นทีมได้ รู้จักบทบาทหน้าที่และกิติกามารยาทในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

        9. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ปัญญาล้ำเลิศ เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ  มีจิตวิทยาศาสตร์ มีบุคลิกภาพดีโดดเด่นสง่างาม  รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมธรรม ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์สุขภาพ รักองค์กร มีความเคร่งครัดในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตน

        10. พัฒนาองค์กรแห่งปัญญา องค์กรน่าอยู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำหน้า พัฒนาท้องถิ่น

 

ค่านิยมหลัก

       ยึดประโยชน์ขององค์กร นักศึกษาเป็นกิจที่ 1  มีจิตสาธารณะ