ข่าวภาพ/กิจกรรม
คุณครูสาธิต มรภ.นศ. รับการอบรมออนไลน์ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563 หัวข้อ "ทักษะการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google classroom" โดย วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ ผศ.รัชนี สิทธิศักดิ์
ข่าววันที่ : 12 พ.ค. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็น Lab School การนำเสนอรูปแบบการสอนของนักศึกษาเเละครูพี่เลี้ยง โดย วิทยากร รองผู้อำนวยการ อาจารย์กัลยกร อนุฤทธิ์
ข่าววันที่ : 06 ธ.ค. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
อบรมการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และเพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
ข่าววันที่ : 06 ธ.ค. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการเเละการวิจัยต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดย วิทยากร อาจารย์ภานุพันธ์ุ คชินเผือก
ข่าววันที่ : 26 ส.ค. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
กิจกรรมอบรมครูพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ภานุพันธุ์ คชินเผือก วันเสาร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 โรงเรียนสาธิต มรภ.นศ. จัดกิจกรรมอบรมครู พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ภานุพันธุ์ คชินเผือก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต มรภ.นศ.
ข่าววันที่ : 30 ก.ค. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย นิเทศ พบปะ พูดคุย เเลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ข่าววันที่ : 25 ก.ค. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา เรื่อง "การบูรณาการ STEM แบบข้ามกลุ่มสาระ" ณ ศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2562
ข่าววันที่ : 24 มิ.ย. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมปฏิบัติราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 โดยมี ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงเเรมขนอมโกลเด้นบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 14 ก.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
การอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ข่าววันที่ : 05 เม.ย. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
อบรมโครงการสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผลิตเเละพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ข่าววันที่ : 21 ส.ค. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้ารับการอบรม STEM
ข่าววันที่ : 09 ก.พ. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
อมรม Project Approach
ข่าววันที่ : 07 ธ.ค. 2559
โดย :
อบรม STEM
ข่าววันที่ : 09 ก.พ. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
อบรมเขียนเเผนการเรียนการสอน
ข่าววันที่ : 09 ก.พ. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
การอบรม Microsoft Power Point เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของบุคลากรครู
ข่าววันที่ : 21 ม.ค. 2558
โดย :

[1]