NSTRU Portal
Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ข่าวกิจกรรม

ตกลงความร่วมมือเป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ระดับภูมิภาค

วันที่: 27 พฤศจิกายน 2562  

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Test of English Proficiency : CU-TEP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ระดับภูมิภาค โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเคยเป็นสถานที่จัดสอบสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP มาแล้วหลายครั้ง ทั้งนี้ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความเหมาะสมที่จะตั้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นศูนย์สอบในภาคใต้เพิ่มอีกหนึ่งแห่ง

 

      
      
      
      
     
คำสำคัญ: ศูนย์สอบภาษาอังกฤษ
เข้าอ่านทั้งหมด: 314