Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2/2561

วันที่: 07 กุมภาพันธ์ 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2/2561

 เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2/2561

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ  เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านไอซีที ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น เปิดรับนักศึกษารายบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองในการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เพื่อพัฒนาตนเอง หรือเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน ทำงาน  โดยเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐาน แนะนำเทคนิคการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ โดยจัดวันอบรมเป็นวันพุธ บ่ายของทุกสัปดาห์ ซึ่งไม่มีกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หากนักศึกษาที่สนใจและไม่มีกิจกรรมสามารถเลือกหัวข้อการอบรมได้ตามหัวข้อทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 

รายการ

ห้อง

วันที่อบรม

เวลา

สิ้นสุดการสมัคร/ชำระค่ามัดจำ

สมัคร

ออนไลน์

การใช้งาน Adobe Photoshop เบื้องต้น จำนวน 6 ชั่วโมง

1939

6,13  มี.ค.2562

13.00-16.30 น.

ศุกร์ ที่

1 มี.ค. 2561

คลิก

การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมพื้นฐาน จำนวน 6 ชั่วโมง

1939

20,27 มี.ค.2562

13.00-16.30 น.

ศุกร์ ที่

15 มี.ค. 2562

คลิก

การใช้งาน SPSS เบื้องต้น 
จำนวน 6 ชั่วโมง

1927

3,10 เม.ย.2561

13.00-16.30 น.

ศุกร์ ที่

29 มี.ค. 2562

คลิก

 ค่าใช้จ่าย

            ฟรีสำหรับนักศึกษา  แต่ต้องชำระค่ามัดจำการเข้าร่วมอบรมในแต่ละหัวข้อ หัวข้อละ 50 บาท จะคืนให้นักศึกษาเมื่ออบรมครบชั่วโมง  หากชำระเงินแล้วไม่ได้เข้าอบรมหรืออบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดทางสำนักจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

 เงื่อนไขการอบรม

          ในแต่ละหัวข้อการอบรม รับนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ  หัวข้อละ 50 คน  หากมีนักศึกษาสมัครไม่ถึง 10 คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมในหัวข้อนั้นและคืนเงินมัดจำให้กับนักศึกษาก่อนวันอบรม 2 วัน

 

สิ่งที่ได้จากการอบรม

            ในแต่ละหัวข้ออบรม นักศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมระยะสั้น  โดยต้องเข้าร่วมอบรมจำนวน 100%  ของเวลาอบรม

 สถานที่จัดอบรม

          ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก RACE) อาคาร 19 ชั้น 3 ห้อง 1927 และ 1939  

การสมัคร

          ให้นำส่งเอกสารใบสมัคร  ยื่นได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://race.nstru.ac.th  หรือ fb : “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” แล้วชำระค่ามัดจำการอบรมได้ที่ อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามเวลาที่กำหนดข้างต้น  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 075-809833  ต่อ  4208 

เอกสารเพิ่มเติม

     - ใบสมัคร ดาวน์โหลด 

คำสำคัญ: อบรมนักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 2495