Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
เปิดหลักสูตรอบรมประจำเดือนเมษายน 2558 สำหรับบุคคลภายในและภายนอก
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดหลักสูตรอบรมประจำเดือนเมษายน 2558 สำหรับบุคคลภายในและภายนอก

วันที่: 08 มีนาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
เปิดหลักสูตรอบรมประจำเดือนเมษายน 2558 สำหรับบุคคลภายในและภายนอก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดหลักสูตรการอบรมประจำเดือน เมษายน 2558 

         โดยเป้าหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น  และเพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแก่ชุมชนสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการทำงานและสนับสนุนการดำเนินงานในปัจจุบันทางสำนักจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 3 หัวข้อ  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในองค์กรหรือประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนได้  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย  และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  โดยผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  สามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตร  และวันเวลาในการอบรม  ดังนี้ 

 หัวข้อ วันที่อบรม สิ้นสุดสมัคร ดาวน์โหลด
รายละเอียด 
1. เทคนิคการใช้ ไมโครซอฟต์ออฟฟิต 2013 1-3 เม.ย.2558 27 มี.ค. 2558 คลิก
2. การสร้าง Responsive Web Design โดยใช้ HTML5 & CSS เพื่อการแสดงผลในทุกอุปกรณ์   8-10 เม.ย.2558  3 เม.ย.2558  คลิก
3. การสร้าง Android Application on Mobile phone
ด้วย App Inventor
 22-24 เม.ย.2558  17 เม.ย.2558 คลิก

 

ค่าใช้จ่าย

            - สำหรับบุคลากรภายนอกมีค่าใช้จ่ายในการอบรม หัวข้อละ 500 บาท โดยค่าใช้จ่ายให้นำมาชำระในวันแรกของการอบรม
            - นักศึกษาบุคคลภายใน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. หนังสือขออนุญาต คลิกที่นี่

2. ใบสมัคร คลิกที่นี่

การสมัคร 
    ให้นําส่งเอกสารใบสมัคร  พร้อมสําเนาหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานของท่าน  ณ สํานักผู้อํานวยการสํานักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทร 075-809833  ภายใน 9833  โทรสาร  075-377444  หรืออีเมลล์ nipaporn_rua@nstru.ac.th ตามกำหนดเวลาด้านบน

 

คำสำคัญ: อบรม
เข้าอ่านทั้งหมด: 1877