Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ประเมินอื่น ๆ

แบบประเมินการใช้งานระบบ

 


ปีการศึกษา 2/2562

 

 •  แบบประเมินการใช้บริการห้องพรหมโยธี  ปีการศึกษา 2/2562 

             [ ทำแบบประเมิน][ผลการประเมิน]

ปีการศึกษา 1/2562

 

 •  แบบประเมินการใช้บริการห้องพรหมโยธี  ปีการศึกษา 1/2562 

             [ ทำแบบประเมิน][ผลการประเมิน]

ปีการศึกษา 2/2561 •  แบบประเมินการใช้งานอินเทอร์เน็ต NSTRU-NET ปีการศึกษา 2/2561 

             [ผลการประเมิน]

 •  แบบประเมินการใช้บริการห้องพรหมโยธี  ปีการศึกษา 2/2561 

             [ผลการประเมิน]

 •  แบบประเมินการใช้บริการงานซ่อมบำรุง (ComCare)  ปีการศึกษา 2/2561 

             [ผลการประเมิน]


ปีการศึกษา 1/2561


 •  แบบประเมินการใช้งานอินเทอร์เน็ต NSTRU-NET ปีการศึกษา 1/2561 

             [ผลการประเมิน]

 •  แบบประเมินการใช้บริการห้องพรหมโยธี  ปีการศึกษา 1/2561 

             [ผลการประเมิน]

 •  แบบประเมินการใช้บริการงานซ่อมบำรุง (ComCare)  ปีการศึกษา 1/2561 

             [ผลการประเมิน]
 •  แบบประเมินผลการสอบ EXIT EXAM ปีการศึกษา 2/2560
  [ผลการประเมิน]
 • แบบประเมินตนเองอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2/2560      

            [ผลการประเมิน]


           

 • แบบประเมินการใช้งานอินเทอร์เน็ต NSTRU-NET ปีการศึกษา 1/2560 

             [ ทำแบบประเมิน]

 •   แบบประเมินการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 1/2560

             [ผลการประเมิน]

 • แบบประเมินตนเองอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 1/2560      

            [ผลการประเมิน]


-----------------------------------------------แบบประเมินเก่า-------------------------------------------------------------- - งานสอบประมวลผลความรู้ EXIT EXAM - - - 

แบบประเมินการใช้บริการห้องปฏิบัติการ

 •   แบบประเมินการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 1/2560
  [ผลการประเมิน]

   
 •   แบบประเมินการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2/2558
  [ผลการประเมิน]

   
 •   แบบประเมินการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 1/2558
  [ผลการประเมิน]
   
 • แบบประเมินการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1926,1927,1938 ปีการศึกษา 1/2555
  [ผลการประเมิน]

  แบบประเมินการใช้บริการศูนย์ภาษา

 • แบบประเมินการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1921,1924 ปีการศึกษา 2/2555
  [ผลการประเมิน]

 • แบบประเมินการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 1/2555
  [ผลการประเมิน]

 • แบบประเมินการใช้บริการห้องสมุดศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2/2554
  [ผลการประเมิน]

ปีการศึกษา 1/2561
ปีการศึกษา 1/2560