Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

ข่าววันที่: 11 ก.ค. 2562
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิธีลงนามสัญญาเช่าใช้บริการ CAT Corporate Internet

ข่าววันที่: 11 ก.ค. 2562
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ และบุคลากร ในหัวข้อ วิทยาการข้อมูลด้วย ภาษาไพทอน

ข่าววันที่: 11 ก.ค. 2562
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้และทักษะทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่องเทคโนโลยีและสื่อใหม่เพื่อการบริการสารสนเทศ

ข่าววันที่: 11 ก.ค. 2562
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมการสืบค้นแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอนและงานวิจัย

ข่าววันที่: 11 ก.ค. 2562
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี

ข่าววันที่: 11 เม.ย. 2562
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้าง Infographic Design สำหรับองค์กร อย่างมืออาชีพ

ข่าววันที่: 05 เม.ย. 2562
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS

ข่าววันที่: 08 มี.ค. 2562
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเพณีให้ทานไฟประจำปี 2562

ข่าววันที่: 20 ก.พ. 2562
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมงาน ราชภัฏวิชาการ 62

ข่าววันที่: 20 ก.พ. 2562
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ