Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ปฏิทินกิจกรรม

การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro

รายละเอียด : การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro สำหรับนักศึกษา
สถานที่ : ห้อง 1939 ชั้น 3 อาคาร 19
เริ่มวันที่ : 26 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ : 26 ก.พ. 2563
เริ่มเวลา : 13:00:00 น. - 16:00:00 น.

วันที่เวลารายละเอียด
26 ก.พ. 2563 - การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro