Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ปฏิทินกิจกรรม

การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows

รายละเอียด : การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับนักศึกษา
สถานที่ : ห้อง 1939 ชั้น 3 อาคาร 19
เริ่มวันที่ : 29 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ : 29 ม.ค. 2563
เริ่มเวลา : 13:00:00 น. - 16:00:00 น.

วันที่เวลารายละเอียด
29 ม.ค. 256313:00:00 - 16:00:00การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows