Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ปฏิทินกิจกรรม

อบรม Photoshop สำหรับงานประชาสัมพันธ์

รายละเอียด : อบรม Photoshop สำหรับงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ชั่วโมง อบรมพุธที่ 6 และ 13 มีนาคม 2562 ระว่างเวลา 13.00-16.30 น.
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 1939
เริ่มวันที่ : 06 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ : 06 มี.ค. 2562
เริ่มเวลา : 13:00:00 น. - 16:30:00 น.

วันที่เวลารายละเอียด
06 มี.ค. 256213:00:00 - 16:30:00อบรม Photoshop สำหรับงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ชั่วโมง
อบรมพุธที่ 6 และ 13 มีนาคม 2562 ระว่างเวลา 13.00-16.30 น.