งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ก.พ.อ.
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • บุคลากร
 • นิติกร
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • นักวิเทศสัมพันธ์
 • นักตรวจสอบภายใน
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • บรรณารักษ์
 • วิศวกรโยธา
 • ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
 • ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • บรรณารักษ์