งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
รายงานติดตามความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

รายงานติดตามความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(ปรับปรุง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563)

 

ลำดับ

วันที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

ขอกำหนดตำแหน่งระดับ

คณะ

ชื่อ

สกุล

ขั้นตอนการดำเนินการ

1

19 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการจัดการ  นางสาวชนิดา รอดหยู่

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561

2

25 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุพัตร ฤทธิรัตน์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561

3

13 ธันวาคม 2560  รองศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นางพัชราภรณ์  เอื้อจิตรเมศ 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

4

6 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการจัดการ นายวิชิต จรุงสุจริตกุล

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2562

5

8 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

6

16 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางอภินทร์รัตน์ ขันแกล้ว

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561

7

21 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายมานะ ขุนวีช่วย

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

8

6 มีนาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายวิชิต มาลาเวช

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562

9

16 พฤษภาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายวีระยุทธ สุดสมบูรณ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

 

19 มิถุนายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางปวีณา

ปรวัฒน์กุล 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561

11

28 มิถุนายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุรีภรณ์

นวนมุสิก

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561

12 23 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชชา   ยิ่งนคร

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

13
22 พฤษภาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสมชาย สหวิศิษฎ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562

14
22 มิถุนายน 2561
รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวปานจิต มุสิก 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

15
2 กรกฎาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวัฒนณรงค์ มากพันธ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

16
5 กรกฎาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสุธิรา  ชัยรักษา เงินถาวร

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

17
1 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการจัดการ  นางบุษลิน ขวดทอง 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562

18
8 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561

19
14 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายนพรัตน์ ชัยเรือง

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561

20
21 สิงหาคม 2561 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวจิราพร สุขกรง

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2562 

21
24 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายปุณยวีร์ ศรีรัตน์

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

22
31 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายภาสกร ทองขุนดำ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

23
4 กันยายน 2561 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายวราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน

24
4 กันยายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายชัชวาลย์ รัตนพันธุ์

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

25
26 กันยายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรินทร์ ทองทศ

นำเข้าที่ประชุม กพว.ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

26
28 กันยายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวิมล รอดเจริญ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561

27
28 กันยายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาววิลาวัณย์ จินวรรณ

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

28
3 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวศศิธร อิสโร

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน

29 
4 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางคณาพร แก้วแกมจันทร์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561

30
5 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวพิชญาภา พริ้มพราย

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน

31
5 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นางเบญจพร ชนะกุล

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

32
10 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายปริญญา หม่อมพิบูลย์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561

33 
12 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561

34
16 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางปิยวรรณ เนื่องมัจฉา

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561

35
16 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

36
17 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวสุธิดา ไทยกลาง

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561

37
18 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการจัดการ นางสาวนราธิป ธีรธนาธร

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

38
18 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางศิริญาพร ปรีชา

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561

39
19 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายเศณวี ฤกษ์มงคล

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

40
19 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561

41
22 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางกัณฑ์จรี แสวงการ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561

42
22 ตุลาคม 2561
รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสุภาพร สุทิน

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 3 ท่าน

43
24 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นางสาวภัทรอนงค์ คงช่วย

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน

44
24 ตุลาคม 2561
รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายพงศ์เทพ วีระพงศ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561

45
25 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวนอรีนี ตะหวา

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

46
25 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุมาลี เลี่ยมทอง

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561

47
26 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นางสาวอารี สาริปา

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561

48
26 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายรวิศ คำหาญพล

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน

49
26 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561

50
26 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวธนานันต์ อารีย์พงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมินกลับมาแล้ว 1 ท่าน

51
26 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายจีรนันท์ ปรีชาชาญ

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 21 มกราคม 2563

52
29 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายพีระพงค์ สุจริตพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 3 ท่าน

53
29 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการจัดการ นายเมธาวัตร ภูธรภักดี

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

54
30 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายพันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561

55
30 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นางกุสุมา ใจสบาย

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

56
30 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นางสาวรัชนี สิทธิศักดิ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561

57
30 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายมยูร หลำสุบ

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 3 ท่าน

58
30 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายทยา เตชะเสน์

นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

59
31 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางรุ่งนภา พิมเสน

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน

60
31 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาววราศรี แสงกระจ่าง

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561

61
31 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายมนิต พลหลา

นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

62
31 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายอรุณ จุติผล

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

63
31 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายสรรปกรณ์ ศุภการนรเศรษฐ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

64
31 ตุลาคม 2561
รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุพัตร ฤทธิรัตน์ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
65
1 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายเกษมศักดิ์ แซ่ตั้ง

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

66
7 พฤศจิกายน 2561
รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางศุภวรรณ พรหมเพรา

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

67
11 เมษายน 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวณปภัช จันทร์เมือง

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 11  เมษายน 2562

68
21 ตุลาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางตวงรัก รัตนพันธุ์ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
69
13 พฤศจิกายน 2562
รองศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายธีรวัฒน์ ช่างสาน 

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน

70
27 พฤษภาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายประกิต

ไชยธาดา

 

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 3 ท่าน

71
 2 กรกฎาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเดโช  แขน้ำแก้ว 

อยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการ

72  3 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวสุพัตรา  คงขำ อยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการ
73  24 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายภูมิชัย  สุวรรณดี  อยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการ
74 11 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ นายเมธาวัตร ภูธรภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 1 ท่าน