งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
แผนผังแสดงขั้นตอนการออกข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ