งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป