งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 169 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 424 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล