งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
หนังสือเวียน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).2/ว 3 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(2)2.20/ว 810 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0592(1)1.11/ว 716 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 146 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0592(1)2.22/ว 700 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(1)/ว 551 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0592(1)2.22/ว 302 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/275 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว 674 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปรามปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0592(1)2.22/ว 259 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/1606 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง ร่างระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/ว 73 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/138 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง ตอบหารือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).2/ว 1746 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0592(1)1.13/ว 1076 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).3/ว 2 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1430 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่