งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
การบริหารกองทุนพนักงานในมหาวิทยาลัย

กองทุนสวัสดิการ

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. ....


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ....


กองทุนบำเหน็จ

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินที่จ่ายเป็นบำเหน็จเมื่อพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....แสดงความเห็นร่างข้อบังคับ/ระเบียบได้ โดยส่งมาที่  law_nstru@outlook.co.th