คณะตรวจการประเมิน

คำสั่ง

เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เป็นอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑.      ผศ. สมพร  เรืองอ่อน                                              ประธานคณะผู้ตรวจประเมิน

๒.     นางสาวณัฐณิชา คงพันธ์                                           คณะผู้ตรวจประเมิน

๓.     นายสุพัตรา  เกิดมณี                                                คณะผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ

 

โดยคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

๑.      ตรวจสอบประเมินวิธีการจัดการพลังงานตามที่กฎหมายกำหนด

๒.    ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานตามคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจัดส่งให้ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากรในองค์กร

๓.     จัดทำสรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงาน ส่งให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและอธิการบดี

๔.     เข้าร่วมประชุมการชี้แจงในทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน

 

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   ๑๙   มีนาคม  ๒๕๕๗   เป็นต้นไป

 

                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๙   มีนาคม  ๒๕๕๗  

                                                                                                    

                                

                                                                                              ลงชื่อ............................................

 

                                                                                                ( รศ. วิมล  ดำศรี )

 

                                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช