วิสัยทัศน์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

 

                เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ตระหนักถึงสภาวะปัจจุบันประเทศกำลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนและเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จึงเล็งเห็นว่า การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและให้คงอยู่ตลอดไป

                ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จึงได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

               ๑. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กรสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

               ๒. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

               ๓.จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน โดยกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารใช้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่าถูกต้อง

               ๔. ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

               ๕. ห้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรมและมีสวนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้าน พลังงาน

               ๖.ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

 

 

               ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๗

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๗

                                                                                                                      

 

                                                                                                                 ( รศ. วิมล  ดำศรี )