ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้านวิชาการและวิจัย เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้านวิชาการและวิจัย เรื่อง

วันที่: 06 สิงหาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้านวิชาการและวิจัย เรื่อง

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้านวิชาการและวิจัย

เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยางพารา"

วิทยากรบรรยายพิเศษ โดย  

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมศิลปวัฒนธรรม อาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 212