ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

วันที่: 11 มิถุนายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

        9401 สาขาวิชาชีพครู >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร


 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

      ♦ 9502 สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

      ♦ 9504 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

      ♦ 9505 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทล.ม.)

      ♦ 9503 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร


 หลักสูตรคุรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

      ♦ 9701 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

      ♦ 9702 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

      ♦ 9703 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

      ♦ 9704 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ >>ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร


◊ ดาวน์โหลด ◊

 ประกาศรับสมัคร >> ดาวน์โหลด

 กำหนดการรับสมัคร >> ดาวน์โหลด

 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) >> ดาวน์โหลด

 ใบสมัคร >> ดาวน์โหลด

<< รับสมัคร >>

ตั้งแต่ วันที่ 22-30 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 - 15.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ชั้น 2


ติดต่อสอบถาม

   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ชั้น 2

   หมายเลขโทรศัพท์ 075-809860-1

   facebook : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

   Email : graduate@nstru.ac.th

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 10488