ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่: 27 มีนาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


ระดับปริญญาโท

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

      ♦ 9501 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

       9502 สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

       9504 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทล.ม.)

       9503 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร


ระดับปริญญาเอก

 หลักสูตรคุรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

       9701 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

       9702 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

       9703 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร


◊ ดาวน์โหลด ◊

 ประกาศรับสมัคร >> ดาวน์โหลด

 กำหนดการรับสมัคร >> ดาวน์โหลด

 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ >> ดาวน์โหลด

 ใบสมัคร >> ดาวน์โหลด

<< รับสมัคร >>

ตั้งแต่ วันที่ 25-31 มีนาคม 2562 (เวลา 09.00 - 15.30 น.) 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ชั้น 2


ติดต่อสอบถาม

   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ชั้น 2

   หมายเลขโทรศัพท์ 075-809860-1

   facebook : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

   Email : graduate@nstru.ac.th


 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 3373