ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

วันที่: 19 มกราคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

หัวข้อ "นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม" ในงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2561

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผลงานที่พิจารณา

1. บทความวิจัยด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา

2. บทความวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์


ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ email : graduate@nstru.ac.th

(ผลงานที่ส่งเป็นไฟล์ word และ ไฟล์ pdf)

 ดาวน์โหลด Template บทความวิจัย ที่นี่


สำหรับรูปแบบการนำเสนอภาคโปสเตอร์ โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 80 เซ็นติเมตร ยาว 120 เซ็นติเมตร จำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง โดยจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้นำเสนอจะต้องเตรียมเนื้อหาและสาระสำคัญในประเด็นดังนี้

1. ชื่อเรื่อง

2. ชื่อผู้วิจัยทุกคนและหน่วยงานที่สังกัด

3. บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญของการวิจัยโดยเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วและไม่ต้องแบ่งเป็นข้อๆ

4. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

5. วิธีดำเนินการวิจัย

6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

7. เอกสารอ้างอิงเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น


 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 075-809860, 075-809861

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 324