สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

วันที่: 14 พฤศจิกายน 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6

"การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 2) เป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานวิชาการ 3) เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัย และ 4) สร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการภายในประเทศ

ดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และรูปแบบ (template) ในการพิมพ์บทความ ได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 1200, 1201, 1202 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 098-4974628

อเชิญผู้ที่สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อลงทะเบียนได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้
              1) ทางไปรษณีย์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 พร้อมทั้งส่งทาง E-mail : researchmcru@gmail.com 
              2) ระบบออนไลน์ : http://ejs.bsru.ac.th/researchmcru

คำสำคัญ: ประชุมวิชาการ
เข้าอ่านทั้งหมด: 220