ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิชาการ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าววันที่: 07 ส.ค. 2561
โพสโดย:
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตร ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน) วันที่ 23 กรกฏาคม 2561

ข่าววันที่: 07 ส.ค. 2561
โพสโดย:
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตร ค.ม. วิทยาศาสตร์) วันที่ 23 กรกฏาคม 2561

ข่าววันที่: 07 ส.ค. 2561
โพสโดย:
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตร ค.ม. คณิตศาสตร์) วันที่ 23 กรกฏาคม 2561

ข่าววันที่: 07 ส.ค. 2561
โพสโดย:
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) วันที่ 19 กรกฏาคม 2561

ข่าววันที่: 07 ส.ค. 2561
โพสโดย:
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) วันที่ 16 กรกฏาคม 2561

ข่าววันที่: 07 ส.ค. 2561
โพสโดย:
โครงการประชุมปฏิบัติการ "ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562และการประชุมแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561

ข่าววันที่: 07 ส.ค. 2561
โพสโดย:
การประชุม "การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา" วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ข่าววันที่: 07 ส.ค. 2561
โพสโดย:
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย" วันที่ 30 เมษายน 2561

ข่าววันที่: 07 ส.ค. 2561
โพสโดย:
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร TCI" วันที่ 28 เมษายน 2561

ข่าววันที่: 07 ส.ค. 2561
โพสโดย: