ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2561

ข่าววันที่: 14 ม.ค. 2562
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ข่าววันที่: 14 ม.ค. 2562
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
พิธีไหว้ครูและการสัมมนาหลักฝึกประสบการวิชาชีพ2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ข่าววันที่: 14 ม.ค. 2562
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ข่าววันที่: 14 ม.ค. 2562
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ข่าววันที่: 14 ม.ค. 2562
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
การประชุมอนุกรรมการดำเนินงานของสมาคมพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยระดับภูมิภาค (ภาคใต้) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ข่าววันที่: 14 ม.ค. 2562
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ข่าววันที่: 14 ม.ค. 2562
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับการประเมิน ssr ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ข่าววันที่: 14 ม.ค. 2562
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
การรับรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ข่าววันที่: 14 ม.ค. 2562
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
การรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

ข่าววันที่: 14 ม.ค. 2562
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย