ข่าวภาพ/กิจกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา "การทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ"
ข่าววันที่ : 04 พ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข่าววันที่ : 03 พ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ
ข่าววันที่ : 10 เม.ย. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561
ข่าววันที่ : 30 มี.ค. 2561
โดย :
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ข่าววันที่ : 16 มี.ค. 2561
โดย :
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 19-20 ก.ค. 61
ข่าววันที่ : 16 มี.ค. 2561
โดย :
The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness (APCG2018)
ข่าววันที่ : 01 ก.พ. 2561
โดย :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2561
ข่าววันที่ : 01 ก.พ. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
ข่าววันที่ : 04 ธ.ค. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
ข่าววันที่ : 04 ธ.ค. 2560
โดย :
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "สื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล Thai OER"
ข่าววันที่ : 25 พ.ย. 2560
โดย :
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
ข่าววันที่ : 14 พ.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5"
ข่าววันที่ : 31 ต.ค. 2560
โดย :
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุม
ข่าววันที่ : 07 ต.ค. 2560
โดย :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม สวนสุนันทาวิชาการ
ข่าววันที่ : 04 ก.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ข่าววันที่ : 18 ก.ค. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชขอเชิญส่งบุคลกรเข้าร่วมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560
ข่าววันที่ : 11 ก.ค. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 7
ข่าววันที่ : 11 ก.ค. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๖ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ข่าววันที่ : 11 ก.ค. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ข่าววันที่ : 06 ก.ค. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ข่าววันที่ : 18 พ.ค. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
ข่าววันที่ : 24 เม.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญส่่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
ข่าววันที่ : 24 เม.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2560
ข่าววันที่ : 11 เม.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9
ข่าววันที่ : 07 เม.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2560
ข่าววันที่ : 07 เม.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ข่าววันที่ : 07 เม.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ
ข่าววันที่ : 17 มี.ค. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2" ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี
ข่าววันที่ : 17 มี.ค. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
ข่าววันที่ : 17 มี.ค. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย