ข่าวภาพ/กิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ และรับรองมาตรฐานคามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5"
ข่าววันที่ : 14 ม.ค. 2562
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษาบ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ข่าววันที่ : 08 ม.ค. 2562
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
ข่าววันที่ : 18 ต.ค. 2561
โดย :
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
ข่าววันที่ : 07 ก.ย. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา "การทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ"
ข่าววันที่ : 04 พ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข่าววันที่ : 03 พ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ
ข่าววันที่ : 10 เม.ย. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561
ข่าววันที่ : 30 มี.ค. 2561
โดย :
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ข่าววันที่ : 16 มี.ค. 2561
โดย :
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 19-20 ก.ค. 61
ข่าววันที่ : 16 มี.ค. 2561
โดย :
The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness (APCG2018)
ข่าววันที่ : 01 ก.พ. 2561
โดย :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2561
ข่าววันที่ : 01 ก.พ. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
ข่าววันที่ : 04 ธ.ค. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
ข่าววันที่ : 04 ธ.ค. 2560
โดย :
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "สื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล Thai OER"
ข่าววันที่ : 25 พ.ย. 2560
โดย :
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
ข่าววันที่ : 14 พ.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5"
ข่าววันที่ : 31 ต.ค. 2560
โดย :
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุม
ข่าววันที่ : 07 ต.ค. 2560
โดย :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม สวนสุนันทาวิชาการ
ข่าววันที่ : 04 ก.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ข่าววันที่ : 18 ก.ค. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย

[1] 2 3 4 5 6 7