ข่าวภาพ/กิจกรรม
โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2
ข่าววันที่ : 16 มี.ค. 2561
โดย :
ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข่าววันที่ : 01 ก.พ. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ทุนจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2560
ข่าววันที่ : 09 ธ.ค. 2560
โดย :
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าววันที่ : 09 ธ.ค. 2560
โดย :
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข่าววันที่ : 22 พ.ย. 2560
โดย :
เชิญผู้สนใจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ข่าววันที่ : 04 ก.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ข่าววันที่ : 01 มิ.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ"ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560
ข่าววันที่ : 01 มิ.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย
ข่าววันที่ : 24 เม.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข่าววันที่ : 24 ม.ค. 2560
โดย :
สมศ: ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าววันที่ : 24 ม.ค. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559
ข่าววันที่ : 12 พ.ย. 2559
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560
ข่าววันที่ : 21 ต.ค. 2559
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (สำนักงานป.ป.ช.)
ข่าววันที่ : 27 ก.ค. 2559
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์(สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ)
ข่าววันที่ : 23 เม.ย. 2559
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559
ข่าววันที่ : 30 ม.ค. 2559
โดย :
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าววันที่ : 19 ม.ค. 2559
โดย :
การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558
ข่าววันที่ : 08 ธ.ค. 2558
โดย :
รับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าววันที่ : 24 พ.ย. 2558
โดย :
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ประจำปี๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 21 ต.ค. 2558
โดย :
รับสมัครทุนวิจัยโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
ข่าววันที่ : 24 ก.ย. 2558
โดย :
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าววันที่ : 20 ก.ย. 2558
โดย :
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิต/นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ข่าววันที่ : 25 พ.ค. 2558
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าววันที่ : 28 ก.พ. 2558
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานว่าด้วยการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2558
ข่าววันที่ : 29 ม.ค. 2558
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
การรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2557
ข่าววันที่ : 03 ต.ค. 2556
โดย : สนง.บัณฑิต