ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ข่าววันที่ : 09 ม.ค. 2562
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 02 ม.ค. 2562
โดย :
ระบบรายงานตัวออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 07 ธ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ข่าววันที่ : 06 ธ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ข่าววันที่ : 28 พ.ย. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ข่าววันที่ : 13 พ.ย. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบรายงานตัวออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 07 ธ.ค. 2561
โดย :
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 05 พ.ย. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 03 พ.ย. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 01 พ.ย. 2561
โดย : บัณฑิต
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 05 ต.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2561 จาก วช.
ข่าววันที่ : 12 ก.ย. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
สมศ : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข่าววันที่ : 04 ก.ย. 2561
โดย :
ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561
ข่าววันที่ : 31 ส.ค. 2561
โดย :
ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561
ข่าววันที่ : 24 ก.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
การส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ข่าววันที่ : 30 พ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ตารางสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 21 พ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 จนถึง 20 พฤษภาคม 2561
ข่าววันที่ : 15 พ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
ข่าววันที่ : 03 พ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าววันที่ : 03 พ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9