ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4

รายละเอียด : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 21-22 มิ.ย. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เริ่มวันที่ : 21 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ : 22 มิ.ย. 2561
เริ่มเวลา : 08:00:00 น. - 17:00:00 น.