ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

------------------------------

♦ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

♦ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

♦ ประกาศคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด. การบริหารการศึกษา เรื่อง ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์