ปริญญาโท

  ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

◊  รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

◊  รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

◊  รายละเอียดหลักสูตร 


 •  ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

◊  รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา

◊  รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

◊  รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

◊  รายละเอียดหลักสูตร

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ

◊  รายละเอียดหลักสูตร