ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

  ♦  สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาคนให้มีคุณภาพสู่สากล

วิสัยทัศน์

  ♦  บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ สร้างสรรค์งานวิจัยสู่สากล

พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  ♦  เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ  มาตรฐานการศึกษา  และพัฒนาวิชาชีพชั้นสูง

  ♦  สร้างความแข็งแกร่งด้านการบริหารจัดการเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

  ♦  การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  ♦  ให้การบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย

  ♦  พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างการยอมรับจากชุมชนและสังคม และพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับสากล

  ♦  เตรียมความพร้อมทุกด้านให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาพการแข่งขันการเปิดกว้างทางวิชาการ