ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ระดับปริญญาเอก
• หลักสูตรคุรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

     ♦ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

          กลุ่ม 6277701.01 (download) 

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

     ♦ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

           กลุ่ม 6177707.01 (download) 

           กลุ่ม 6277707.01 (download) 

   ♦ 9703 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

          กลุ่ม 6277709.01 (download) 

     ♦ 9704 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

          กลุ่ม 6277712.01 (download)


ระดับปริญญาโท
• หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

     ♦ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

         กลุ่ม 6255701.01 (download)

         กลุ่ม 6255701.02 (download)

     ♦ สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

          กลุ่ม 6155706.01 (download) 

          กลุ่ม 6255706.01 (download) 

     ♦ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

          กลุ่ม 6255709.01 (download) 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

     ♦ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

          กลุ่ม 6255712.01 (download) 

• หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทล.ม.)

     ♦ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          กลุ่ม 6155707.01 (download) 

          กลุ่ม 6255707.01 (download) 


ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

    กลุ่ม 6146702 (กลุ่ม 01-06) (download)

    กลุ่ม 6246702 (กลุ่ม 01-06) (download)