ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561

♦ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    กลุ่ม 6177710.01(download) 

 ♦ หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    กลุ่ม 6155710.01(download)

 ♦ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

    กลุ่ม 6155706.01(download)

 ♦ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

    กลุ่ม 6146702.01 (กลุ่ม 01-06)(download)