ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

♦ สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

- กลุ่มเรียน 5955706.01

♦ สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

- กลุ่มเรียน 5977709.01

- กลุ่มเรียน 5955709.01

♦ สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

- กลุ่มเรียน 5877701.01

- กลุ่มเรียน 5977701.01

- กลุ่มเรียน 5955701.01 

♦ สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- กลุ่มเรียน 5955707.01

♦ สาขาวิชา วิชาชีพครู

- กลุ่มเรียน 6046702.01

- กลุ่มเรียน 6046702.02

- กลุ่มเรียน 6046702.03

- กลุ่มเรียน 6046702.04

- กลุ่มเรียน 6046702.05

- กลุ่มเรียน 6046702.06