ทำเนียบฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 


    

นางสาวสุจินต์  จุลแก้ว
Miss Sujin  Julkaew
ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
(รายละเอียด)

ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ชูแก้ว 
Mr. Kreangkrai  Chookaew
 ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(รายละเอียด) 

นางสาวอรพินท์ บุญชู
Miss ORAPIN   Boochoo
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(รายละเอียด)

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสมญา เจ้งวัฒนพงศ์ 
Mrs. Somya Jengwatthapong
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
(
รายละเอียด)

 นางสาวปัญชลี จิตวิบูรณ์
Miss Panchalee Jitwiboon
ตำแหน่ง
 : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(รายละเอียด)