แบบฟอร์มงานการเงิน

ใบสำคัญรับเงิน
ใบปะหน้าส่งชุดเบิก

แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน-กจ


ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์ (e-Salary)

รายงานงบทดลอง

ปี2563

รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมกราคม 2563
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม 2563
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนเมษายน2563
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม2563
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกรกรฏาคม 2563
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกันยายน 2563


ปี2562

รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมิถุนายน 2562

รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกันยายน2562
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม2562
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤศจิกายน2562
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนธันวาคม2562

 


 ปี2561

รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม 2561

รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกรกฎาคม2561
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม 2560


ประกาศ

@...ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำสัญญาการยืมเงินเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการและการไปราชการ  ปีการ
ศึกษา 2557-2558...@

บบฟอร์ม

@...สัญญาการยืมเงิน...@

@...บันทึกติดตามเงินยืมคงค้าง...@

@...หลักเกณฑ์การยืมเงิน...@

@...สัญญาการยืมเงิน...@

@...ใบสำคัญรับเงิน...@

@...งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน...@

@...บันทึกตกลงการจ้าง...@

@...แบบขอเปลี่ยนแปลงเงินบำรุงการศึกษา...@

@...ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร...@

@...ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล...@

@...รายงานการเดินทางไปราชการ...@