บุคลากรงานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
งานยานพาหนะ    
   

นายเสริมรัตน์  อนันทกาญจน์

หัวหน้่างานยานพาหนะ

และรักษาความปลอดภัย

 นายอำนวย  พันจินา

พนักงานขับรถ

 

นายสมบัติ  ห่อแก้ว

พนักงานขับรถ

 

 

 

 

นายวีระพงศ์  จุลแก้ว

พนักงานขับรถ

นายสุนันท์  อินทรพฤกษา

พนักงานขับรถ

นายเจริญ  ขวัญทอง

พนักงานขับรถ

 

 

 
     

นายพลพัฒน์  ภูธรภักดี

พนักงานขับรถ 

 นายอุดร  คงทวี

พนักงานขับรถ

 

 

 

 

 

 

 

งานจราจร

 

 

นายนิยม  เมืองแดง

หัวหน้างานจราจร

นายณรงค์ชัย  นิลชัย

รองหัวหน้างานจราจร

นายเนียม  สังขพรรณ์

 

 

 

 

 

 

 

นายจำนงค์  พูลพิพัฒน์

 

นายโสภณ  ม่วงดำ

 

 นายสุภาพ  ห่อทอง

 

 

 

 

 

 

 

 นายวิเชียร  ขันติพงค์

 

นายบุญทบ  มาศใหม่

 

 นายอนุกร  สุทธิการ

 

 

 

 

นายฐิตพัชร์  การะพันธ์

 

นายปราโมทย์   นิยมวรรณ์

 

นายปรีชา  รักนุกุล

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรเชษฐ์  ม่วงดำ

 

นายณรงค์ศักดิ์  ดำอุไร