ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพขององค์กร
         มาตรการ 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
         มาตรการ 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
         มาตรการ 3. สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
         มาตรการ 1. การนำระบบการจัดการความรู้มาพัฒนาระบบบริหารจัด
         มาตรการ 2. การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการของบุคลากร 
         มาตรการ 3. วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานและลดขั้นตอนการทำงาน